Společnost Actelion podala doplňkovou žádost o schválení nového léku u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), která žádá schválení léku OPSUMIT (macitentan) pro léčbu chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH)

April 30, 2018 | By forimmediaterele | Filed in: Press Releases.

Travel & Tourism Industry release:

Žádost podložená údaji ze studie MERIT-1, která hodnotí působení léku OPSUMIT na dospělé s neoperovatelnou hypertenzí CTEPH, která vykázala významné zlepšení plicní cévní rezistence a šestiminutového testu chůzí (6MWD)

CHERRY HILL, New Jersey a ALLSCHWIL, Švýcarsko, 1. květen 2018 /PRNewswire/ — Společnost Actelion Pharmaceuticals Ltd, jedna ze společností Janssen Pharmaceutical skupiny Johnson & Johnson, dnes oznámila předložení doplňkové žádosti o schválení nového léku (sNDA) u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), která má rozšířit indikaci léku OPSUMIT (macitentan) o léčbu dospělých pacientů s neoperovatelnou chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH, WHO skupina 4) ke zlepšení výkonu a plicní cévní rezistence (PVR).

Žádost je založena na datech studie MERIT-1, která vykázala významné zlepšení primárního a sekundárního koncového bodu rezistence PVR a šestiminutového testu chůzí 6MWD ve srovnání se standardní léčbou. Lék OPSUMIT byl dobře tolerován u skupiny těchto pacientů a bezpečnost byla obecně v souladu se známým bezpečnostním profilem léku OPSUMIT z předchozích klinických studií.1 Výsledky studií byly prezentovány v neziskové organizaci American Thoracic Society (ATS) 2017, v Evropské respirační společnosti (ERS) 2017 a publikovány v časopise The Lancet Respiratory Medicine.

Podstatný podíl (téměř 40 %) pacientů s CTEPH se považuje za neoperovatelné a současné možnosti farmakologické léčby pro tyto pacienty jsou omezeny pouze na jednu terapii. Studie MERIT-1 poskytuje první údaje randomizované kontrolované studie zahrnující pacienty léčené kombinovanou terapií, která byla zaměřena na klíčové nesplněné potřeby při léčení CTEPH.

Martin Fitchet, M.D., ředitel globálního výzkumu a vývoje společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd, uvedl: „Neoperovatelná chronická tromboembolická plicní hypertenze je spojena se špatnou prognózou, pokud není léčena.” Ve společnosti Actelion jsme zavázáni k pokroku v oblasti léčby pacientů s plicní hypertenzí po celém světě a věříme, že tato žádost může poskytnout novou léčebnou možnost pro ty, kteří žijí s neoperovatelným onemocněním CTEPH ve Spojených státech. S tímto nejdůležitějším milníkem společnost Actelion nadále staví na svém 20letém dědictví průkopnických inovací v oblasti léčení tohoto život ohrožujícího onemocnění.”

Lék OPSUMIT je perorálně aktivní antagonista endothelinového receptoru (ERA), který je v současné době schválen v USA pro léčbu plicní arteriální hypertenze PAH (skupina WHO I), aby zpozdil progresi onemocnění a hospitalizaci.

Upozornění na výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení”, jak je definováno v zákoně o cenných papírech Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995, která se týkají přípravku OPSUMIT (macitentan), perorálně účinného antagonisty endothelinových receptorů (ERA), který je v současné době schválen v USA pro léčbu plicní arteriální hypertenze PAH (WHO skupina I) ke zpoždění progrese onemocnění a hospitalizace. Čtenář je varován, aby se nespoléhal na tato výhledová prohlášení. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních budoucích událostí. Pokud se základní předpoklady ukáží jako nepřesné nebo se projeví známá nebo neznámá rizika nebo nejistoty, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od očekávání a vyhlídek společnosti Actelion Pharmaceuticals Ltd, kterékoli jiné společnosti Janssen Pharmaceutical a/nebo společnosti Johnson&Johnson. Rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné: výzvy a nejistoty související s výzkumem a vývojem produktů, včetně nejistoty klinického úspěchu a získání regulačních schválení; neurčitost komerčního úspěchu; výrobní potíže a zpoždění; hospodářskou soutěž včetně technologického pokroku, nových výrobků a patentů dosažených konkurenty; patenty; problémy týkající se bezpečnosti výrobku nebo bezpečnosti, které vedou k stažení výrobků nebo regulačním opatřením; změny chování a výdajů spotřebitelů produktů a služeb zdravotní péče; změny platných zákonů a předpisů, včetně celosvětových reforem zdravotní péče; a trend omezování nákladů na zdravotní péči. Další seznam a popis těchto rizik, nejistot a dalších faktorů lze nalézt ve výroční zprávě společnosti Johnson&Johnson na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosincem 2017, včetně částí s názvem „Výstražné upozornění týkající se výhledových prohlášení” a „Položka 1A Rizikové faktory” a v následných čtvrtletních zprávách společnosti na formuláři 10-Q a dalších podáních u Komise pro cenné papíry. Kopie těchto podání jsou k dispozici online na stránkách www.sec.gov, www.jnj.com, nebo na vyžádání u společnosti Johnson&Johnson. Žádná ze společností Janssen Pharmaceutical ani společnost Johnson&Johnson se nezavazuje k aktualizaci jakýchkoli výhledových prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo vývoje.

Poznámky pro redaktora

O CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZI (CTEPH)
CTEPH je výjimečnou formou plicní hypertenze (PH) způsobenou chronickou obstrukcí plicních tepen. Obstrukce mohou být důsledkem krevních sraženin, které se přilepí na stěny plicních tepen. Obložení plicních tepen pak začíná vytvářet přebytečné tkáně kolem sraženin a přeměňuje je na vláknitou jizvovou tkáň, která je přilepena na stěnu tepny. To vytváří blokádu, která omezuje průtok krve a zvyšuje krevní tlak, což způsobuje plicní hypertenzi a chronický stres na pravé straně srdce – s rizikem vzniku pravostranného srdečního selhání v průběhu času.4 CTEPH je progresivní nemoc, kterou v USA každý rok onemocní přibližně 1 600 nových pacientů.5 

Plicní trombendarterektomie (PEA) zůstává preferovanou léčbou onemocnění CTEPH. Někteří pacienti s CTEPH však nejsou operovatelní kvůli povaze onemocnění, umístění trombů nebo z důvodu většího počtu komorbidních stavů. Pro efektivní léčení této skupiny pacientů je proto zapotřebí nových možností léčby.6

O ANTAGONISTECH ENDOTHELINOVÉHO RECEPTORU (ERA)
Macitentan je perorální ERA, což je lék, který pomáhá pacientům s PAH blokováním účinků nadbytečného endothelinu, jež jejich těla produkují. Endothelin je chemickou látkou přirozeně se vyskytující v těle a podílející se na proudění krve.3

Pacienti s PAH mají však hladiny endothelinu vyšší než normální. Vědci zjistili, že příliš mnoho endothelinu může způsobit zúžení krevních cév. Proudění krve přes zúžené krevní cévy je těžší a to může ovlivnit funkci srdce.7

O STUDII MERIT-1 1
MERIT-1 (Macitentan v léčbě neoperovatelné chronické tromboembolické plicní hypertenze) je prospektivní, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie s paralelními skupinami ve fázi II s cílem posoudit účinnost, bezpečnost a snášenlivost 10 mg macitentanu u pacientů s neoperovatelným onemocněním CTEPH.

Ve studii MERIT-1 bylo 80 neoperovatelných pacientů náhodně rozděleno v poměru 1:1 na 2 léčebné skupiny (macitentan 10 mg nebo placebo) po dobu 24 týdnů léčby. Studie začala v srpnu 2014 a byla dokončena v září 2016. Pacienti se symptomatickou hypertenzí PH ve WHO funkční třídě (FC) III nebo IV při výchozím stavu měli možnost po celou dobu studie podstoupit standardní léčbu PH, včetně inhibitorů PDE5 nebo perorálních/inhalačních prostanoidů. Všichni pacienti zařazení do studie absolvovali nezávislé hodnocení operovatelnosti založené na místních nebo centrálních rozhodovacích komisích.

Po 16 týdnech léčby došlo v případech s užíváním macitentanu k významnému snížení rezistence PVR ve srovnání s placebem (průměrný pokles [SD] oproti výchozím hodnotám -206 [450,4] dyn • s / cm5 vs. -86 [301,5], p = 0,041). U všech podskupin byla pozorována konzistentní účinnost, včetně pacientů, kteří dostávali výchozí specifickou standardní léčbu PAH na počátku (61 % pacientů) a včetně inhibitorů PDE5 (59 % pacientů).

Ve srovnání s placebem studie také vykázala významný pozitivní účinek macitentanu na výkonovou kapacitu. Po 24 týdnech léčby byla průměrná změna v šestiminutovém testu chůzí (6MWD) oproti výchozím hodnotám o 35 metrů vyšší u macitentanu a 1 metr u placeba. Největší průměrný rozdíl vzdálenosti při šestiminutovém testu chůzí mezi macitentanem a placebem (95 %, CL: 2,9, 65,2 m, p = 0,03) byl zaznamenán ve 24. týdnu a činil 34,0 metru.

Macitentan byl u této skupiny pacientů dobře snášen a bezpečnost byla obecně v souladu se známým bezpečnostním profilem macitentanu z předchozích klinických studií. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, které se vyskytly s vyšší frekvencí u macitentanu než u placeba, zahrnovaly periferní edém (23 % versus 10,0 %) a pokles hemoglobinu (15 % oproti 0 %).

O LÉKU OPSUMIT (macitentan)
OPSUMIT, perorálně dostupný antagonista endothelinového receptoru, je výsledkem procesu objevování léků na míru v laboratořích společnosti Actelion.

V USA je přípravek OPSUMIT indikován k léčbě hypertenze PAH, skupina WHO I, za účelem zpomalení progrese onemocnění.4

Mezi progrese onemocnění patří úmrtí, nasazení intravenózních (i.v.) nebo subkutánních prostanoidů nebo klinické zhoršení PAH (snížená vzdálenost v šestiminutovém testu chůzí, zhoršené příznaky PAH a potřeba další léčby PAH). Přípravek OPSUMIT také snížil délku hospitalizace pro léčbu PAH.4

Účinnost byla stanovena v dlouhodobé studii u pacientů s PAH převážně s příznaky WHO FC II-III léčenými v průměru po dobu 2 let. Pacienti byli léčeni lékem OPSUMIT v monoterapii nebo v kombinaci s inhibitory PDE5 nebo inhalačními prostanoidy. Pacienti měli idiopatickou a dědičnou PAH (57 %), PAH způsobenou poruchami pojivové tkáně (31 %) a PAH způsobenou vrozenými srdečními chorobami s opravenými shunty (cévními přístupy) (8 %).3

V Evropě je přípravek OPSUMIT indikován pro dlouhodobou léčbu PAH, jako monoterapie nebo v kombinaci, u dospělých pacientů funkční třídy WHO II až III. Účinnost byla prokázána u populace s PAH včetně idiopatické a dědičné PAH, PAH spojené s poruchami pojivové tkáně a PAH spojené s opravenou jednoduchou vrozenou srdeční chorobou.8

Přípravek OPSUMIT velmi pravděpodobně způsobí velké vrozené vady. Je kontraindikován v těhotenství. V USA je přípravek OPSUMIT distribuován v rámci strategie vyhodnocení a zmírňování rizik (REMS).3

O SPOLEČNOSTI ACTELION
V červnu 2017 se společnost Actelion stala součástí Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Léky společnosti Actelion pomohly rozšířit a posílit portfolio společnosti Janssen s předními, diferencovanými léky na trhu a slibnými sloučeninami pozdější fáze. Společnost Janssen přidala plicní hypertenzi jako terapeutickou oblast zaměření, aby udržela vedoucí pozici, kterou společnost Actelion vybudovala v důležité oblasti této choroby.

O SPOLEČNOSTECH JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES OF JOHNSON & JOHNSON
V Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson se snažíme vytvořit svět bez chorob. Inspiruje nás změna života díky nalezení nových a lepších způsobů, jak zabránit, zachytit a léčit onemocnění. Spojujeme ty nejlepší odborníky a usilujeme o nejslibnější vědu. Jsme Janssen. Spolupracujeme se světem pro zdraví každého v něm. Další informace naleznete na webových stránkách www.janssen.com. Sledujte nás na www.twitter.com/JanssenUS a www.twitter.com/JanssenGlobal.

Actelion, lídr v oblasti plicní hypertenze, je součástí společností Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Další informace naleznete na webových stránkách www.actelion.com. Sledujte nás na @actelion_com

REFERENCE

  1. Ghofrani HA, et al. Lancet Respir Med. 2017;5(10):785–794.
  2. Oszu S, Cinarka H. Pulm Circ. 2013;3(2):341–344.
  3. Úplné informace k předepisování přípravku OPSUMIT (macitentan). Actelion Pharmaceuticals US, Inc.
  4. Medrek S, Safdar Z. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2016;12(4):195–198.
  5. Delcroix M, et al. Ann Am Thorac Soc. 2016;13(3):S201–206.
  6. Kim NHS. Proc Am Thorac Soc. 2006;3:584–588.
  7. Goraca A, et al. Endocr Regul.2002;36:161-167.
  8. Souhrn údajů o přípravku OPSUMIT (macitentan). Actelion Registration Ltd.

Kontakt pro média 

David Keown

kancelář: +41 61-565-8980

mobil: +44 7973-824-614

DKeown@its.jnj.com

Kontakt pro média 

Tina Kitt

kancelář: +41 61-565-5213

Cell: +41 792-198-643

CKitt@its.jnj.com

Kontakt pro investory 

Lesley Fishman

kancelář: +1 732-524-3922

LFishma@its.jnj.com

Kontakt pro investory 

Joseph J. Wolk

kancelář: +1 732-524-1142

JWolk2@its.jnj.com

  

SOURCE Actelion Ltd.

Click here to read the full release with contact information on PR Newswire. Some releases are not in English.

To post and circulate your own press release on FIR and the eTN Network  please click here 

 


Comments are closed here.